Whistleblowing linka - YOUPLUS

Whistleblowing linka

Oznámení o protiprávním jednání

Informace o způsobech oznamování protiprávního jednání ve společnosti YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“).

Oznamovatelem protiprávního jednání prostřednictvím interního oznamovacího systému může být kterákoliv fyzická osoba, která se o příslušném porušení práva dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Možnost využít interní oznamovací systém mají tedy nejen naši zaměstnanci, ale i dodavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, společníci, osoby ve statutárních, řídících a kontrolních orgánech naší společnosti nebo třeba i uchazeči o zaměstnání.

Interní oznamovací systém je dostupný na této adrese: https://eu.deloitte-halo.com/whistleblower/website/DeloitteSpeakUp?Pg=makereport&Lang=cs-CZ

Alternativně lze pro podání oznámení o protiprávním jednání využít telefonickou linku
+420 603 908 878.

Oznámit lze každé protiprávní jednání, kterým dochází k porušování práva Evropské unie, nebo které má znaky trestného činu nebo přestupku dle českého práva. Osobám, které se rozhodnou oznámení podat, nehrozí ze strany pojišťovny žádná tzv. „odvetná opatření“ uvedená v čl. 19 Směrnice. Oznámení lze podat zcela anonymně.

Pro podání oznámení o porušení právních předpisů Evropské unie mohou oprávněné osoby rovněž použít externí kanál spravovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

Dovolujeme si upozornit, že výše uvedený postup se nevztahuje na klienty naší pojišťovny. Pokud by využili interní oznamovací systém, jejich oznámení bude vyhodnoceno jako bezpředmětné, jelikož se nejedná o osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k pojišťovně. Dále si dovolujeme upozornit na skutečnost, že podáním vědomě nepravdivého oznámení může dojít ke spáchání přestupku, případně trestného činu (zejména trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění). Podání vědomě nepravdivého oznámení může být také sankciováno ze strany pojišťovny, jelikož šetření každé oznamované skutečnosti je spojeno s administrativními náklady. Klienti mohou případná oznámení o protiprávním jednání odesílat na e-mailovou adresu whistleblowing@youplus.cz. Pro vyjádření nespokojenosti s našimi produkty nebo námi poskytovanými službami mohou klienti postupovat dle návodu uvedeného zde.