Prohlášení o ochraně osobních údajů - YOUPLUS

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Životní pojištění je tu proto, aby Vám pomohlo, když se ve Vašem životě stane něco neočekávaného.

Informace o zpracování osobních údajů

Prostřednictvím této stránky vám poskytujeme informace o zpracování osobních údajů.

Informace, které zde naleznete, zohledňují platnou právní úpravu, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které budeme v následujících řádcích označovat také jako „GDPR“.

Správcem vašich osobních údajů je pojišťovna YOUPLUS Assurance AG, se sídlem Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo: FL-0002.038.147-0, která na území České republiky vykonává činnost v pojišťovnictví prostřednictvím své organizační složky YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, IČ: 139 91 418, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. A 26894.
Kontaktní adresa správce: YOUPLUS Životní pojišťovna, Vlněna Office Park, Přízova 5, 602 00, Brno.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s pojištěním a návštěvou webu

I. Kdo je subjektem osobních údajů, které zpracováváme?

Subjektem osobních údajů se rozumí osoby, kterých se zpracovávané osobní údaje týkají. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, jste
tímto subjektem i vy. Při naší činnosti zpracováváme osobní údaje následujících osob:

 • zájemců o pojištění a potenciálních pojištěných, a to i když k uzavření pojistné smlouvy nedojde;
 • pojistníků a pojištěných osob, pokud byla pojistná smlouva uzavřena;
 • osob oprávněných z uzavřených pojištění;
 • plátců pojistného, pokud jsou odlišní od pojistníka;
 • zástupců výše uvedených osob, pokud s námi jejich jménem jednali;
 • osob, které s námi komunikují nebo se na nás obracejí;
 • osob, poskytujících nám odborná vyjádření při sjednávání pojistné smlouvy a hodnocení pojistných rizik, při změnách smlouvy nebo
  likvidaci pojistné události (zejména znalci a lékaři);
 • dalších osob (skutečných majitelích právnických osob, skutečných příjemcích plnění, zaměstnavatelích pojištěného/pojistníka atd.);
 • návštěvníků našich webových stránek.

 

II. Jaké kategorie údajů zpracováváme?

Identifikační údaje

Identifikačními údaji jsou takové údaje, které vás identifikují jako konkrétní osobu, například vaše jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, státní občanství, adresa trvalého pobytu, pohlaví, status politicky exponované osoby, pokud jste fyzickou osobou podnikající, zpracováváme též identifikační číslo, obchodní firmu, místo podnikání, status daňové rezidence, případně daňové identifikační číslo. Tyto osobní údaje zpracováváme ve vztahu ke všem subjektům údajů a v určitém rozsahu je jejich poskytnutí vždy nezbytné pro dosažení účelu zpracování osobních údajů, například pro uzavření pojistné smlouvy nebo plnění z ní.

Kontaktní údaje

Kontaktními údaji jsou takové údaje, které jste nám sdělil/a k tomu, abychom vás jejich prostřednictví kontaktovali. Jde zejména o korespondenční adresu, vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. I tyto osobní údaje můžeme zpracovávat ve vztahu ke všem subjektům údajů, nicméně jejich poskytnutí obvykle není zcela nezbytné.

Sociodemografické údaje

Sociodemografické údaje jsou údaje, které popisují vaše základní společenské charakteristiky, jako je váš věk, vzdělání nebo povolání. Tyto údaje jsou potřebné pro ohodnocení pojistných rizik, zejména při sjednání pojistné smlouvy nebo při její pozdější změně. Tyto údaje zpracováváme zejména o potenciálních pojištěných nebo o pojištěných osobách, u nichž je poskytnutí těchto údajů nezbytné. U jiných osob je zpracováváme zpravidla jen pro účely marketingu.

Platební a transakční údaje

Platebními údaji jsou údaje o tom, z jakého účtu platíte pojistné a kdo je jeho plátcem, o tom, zda je pojistné placeno řádně a včas a výši dluhu nebo o platebních údajích příjemce pojistného plnění. Tyto údaje zpracováváme o plátci pojistného, kterým může být pojistník, ale také jiná osoba, například jeho zaměstnavatel. Ve vztahu k pojistnému plnění zpracováváme platební údaje oprávněných a obmyšlených osob, nebo skutečných příjemců pojistného plnění. Bez těchto údajů se při své činnosti neobejdeme.

Údaje o zdravotním stavu

Údaje o zdravotním stavu patří mezi citlivé osobní údaje o vaší osobě a popisují nám váš zdravotní stav. Vypovídají jak o vašem tělesném, tak i duševním zdraví. Zahrnují informace o příčinách, úrazech a nemocích, kterými jste trpěl/a nebo se s nimi léčil/a před uzavřením pojištění nebo i v jeho průběhu a zahrnují rovněž informace o poskytnutých zdravotních službách. Ze zdravotní dokumentace můžeme mít informace rovněž o vašich genetických údajích, typicky o predispozicích k určitým onemocněním či rodinné anamnéze.

Tyto údaje vyžadujeme jak před sjednáním pojistné smlouvy nebo její změnou, tak i v průběhu trvání pojištění, nejčastěji pak při likvidaci pojistné události. Tyto údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze o pojištěných osobách, výjimečně o pojistníkovi (zejm., že pojistník zemřel), a to na základě souhlasu, nebo pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o takovém zpracování najdete v kapitole IV.

Údaje nutné pro posouzení rizika při vstupu do pojištění

Jedná se například o údaje vypovídající o vaší sportovní činnosti či povolání.
Tyto informace se týkají pojištěných a jsou nezbytné pro posouzení a zhodnocení pojistných rizik.

Biometrické údaje

Pokud byl některý náš dokument podepsán elektronicky za použití technického zařízení, zachycujícího biodynamické charakteristiky pohybu ruky podepisující se osoby, zpracováváme také biometrické údaje, jež jsou k podpisu připojené. Tyto údaje, které stejně jako údaje o zdravotním stavu patří mezi citlivé osobní údaje, zahrnují například tlak vaší ruky na podpisové zařízení, rychlost a posloupnost tahů různých částí podpisu, křivku podpisu apod.

Tyto osobní údaje získáváme jen na základě vašeho souhlasu, jehož udělení není nezbytné. Pokud si nepřejete, abychom biometrické údaje zpracovávali, můžete dokumentaci vždy podepsat také v listinné podobě.

Pokud byl podepsán některý z našich dokumentů tímto způsobem a pokud uplynula lhůta k odvolání vašeho souhlasu, další zpracování biometrických údajů provádíme již bez vašeho souhlasu, a to pro účely následného prokázání vaší identity při podepisování dokumentu. Toto další zpracování je totiž nezbytné pro určení, výkon a obhajobu právních nároků z pojistné smlouvy, a to našich i vašich.

Biometrické údaje obsažené v podpisu uchováváme výhradně v zašifrované podobě. Část klíče potřebnou k rozšifrování můžeme získat od poskytovatele služby jen na naši výslovnou žádost, a to v případě, kdy potřebujeme prokázat pravost uchovávaného podpisu. Váš podpis proto nemůžeme napodobit, zkopírovat nebo ho jinak zneužít.

Další údaje týkající se vaší osoby

Při naší činnosti zpracováváme i jiné údaje, které se do výše vyjmenovaných kategorií nevešly. Jde například o informace vypovídající o výši příjmů pojištěného nebo o zdrojích a původu příjmů a majetku pojistníka, jeho požadavcích a potřebách ve vztahu ke sjednávanému pojištění nebo o jeho toleranci k investičním rizikům. Může jít také o údaje, které nám poskytne pojištěný při likvidaci pojistné události, a jejichž konkrétní obsah nemůžeme dopředu plně předjímat. Tyto informace se týkají pojistníků i pojištěných osob a jsou nezbytné zejména ke kontrole klienta podle právních předpisů nebo plnění z uzavřené smlouvy.

Údaje týkající se naší vzájemné komunikace

Ať už komunikujeme s kýmkoliv, obsah této komunikace si uchováváme. Jedná se především o nahrávky telefonních hovorů a záznamy e-mailové komunikace

Údaje o využívaných produktech a službách

Zejména při našich marketingových aktivitách nebo za účelem interních analýz a postupů můžeme využívat údaje o tom, jaké produkty už u nás máte nebo jak naše služby využíváte.

III. Odkud osobní údaje získáváme?

Od subjektů údajů

Osobní údaje získáváme zejména přímo od jejich subjektů, tedy od vás, a to před uzavřením pojistné smlouvy, případně v průběhu jejího trvání, například při likvidaci pojistné události. Vaše osobní údaje získáváme zpravidla prostřednictvím našich formulářů nebo z vašich osobních dokladů, případně i z jiných dokumentů, které nám předkládáte.

Pokud s námi z jakéhokoliv důvodu komunikujete, obracíte se na nás se svými žádostmi, dotazy, stížnostmi nebo nároky, můžeme vaše osobní údaje získat i z této komunikace.

Z jiných zdrojů

Některé údaje můžeme získat z veřejných zdrojů, jako jsou například rejstříky (obchodní rejstřík, rejstřík živnostenského podnikání, insolvenční rejstřík, evidence skutečných majitelů). Pokud o sobě nějaké údaje zveřejníte, můžeme vaše osobní údaje získat z takového veřejného zdroje, jehož prostřednictvím byly údaje zveřejněny, včetně například sociálních sítí.

Osobní údaje můžeme získat i od jiných subjektů, například od jiných pojišťoven, v rámci prevence a odhalování protiprávních činů nebo od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří byli vámi zmocněni, aby nám poskytovali údaje o vašem zdravotním stavu, v některých případech též přímo od pojistníka, jste-li pojištěným.

Vaše osobní údaje jsme mohli získat i tak, že jsme nabyli pojistný kmen, jehož součástí byla pojistná smlouva, k níž se vaše osobní údaje vztahují.

IV. Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Abychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat, musíme k tomu mít právní důvod. Takovým důvodem může být váš výslovný souhlas, který nám byl pro jeden nebo více účelů udělen, jsou však i účely, pro které můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu.

Tak tomu je, pokud tyto údaje nezbytně potřebujeme pro:

 • plnění smluvních povinností, které máme vůči vám;
 • plnění našich právních povinností;
 • realizaci oprávněných zájmů;
 • určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

V následujících řádcích vás seznámíme s účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, a také s právními důvody, které nás k tomu
opravňují.

Pokud je to nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících

Abychom mohli uzavírat pojistné smlouvy pojištění osob a plnit z nich, potřebujeme o těchto osobách vědět mnoho informací, které se považují za osobní údaje.

Pokud jste zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou osobou, pak vaše údaje potřebujeme, abychom provedli všechny přípravné práce před uzavřením pojistné smlouvy, připravili její modelaci a pokud budete mít zájem, pak i návrh pojistné smlouvy, který předložíme pojistníkovi. Zákonnost takového zpracování opíráme o článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud jste pojištěným, pak vaše osobní údaje zpracováváme také pro ohodnocení pojistných rizik, která souvisejí s uzavíranou pojistnou smlouvou nebo s její pozdější změnou.

O článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR se opíráme i tehdy, pokud byla pojistná smlouva uzavřena, a my se o ni staráme, šetříme pojistnou událost, poskytujeme vám pojistné plnění nebo plníme jinou povinnost, kterou jsme na sebe uzavřením pojistné smlouvy převzali. Ani k takovému zpracování proto váš souhlas nepotřebujeme.

Plnění právních povinností, které se na nás vztahují

Protože naši pojišťovací činnost vykonáváme v souladu s právními předpisy, pokud nám tyto předpisy takovou povinnost stanoví, zpracováváme vaše osobní údaje i k tomu, abychom svým povinnostem řádně dostáli. Takové zpracování provádíme přímo na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jedná se zejména o tyto právní předpisy:

 • zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví – ten nám ukládá povinnost informovat jiné pojišťovny o skutečnostech, týkajících se pojištění, a o osobách zúčastněných na pojištění, za účelem prevence a odhalování protiprávního jednání. Tento zákon nám také stanoví povinnost sdělit informace o vás a vašem pojištění na vyžádání některých osob a subjektů;
 • • zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění – ten nám ukládá zjišťovat některé informace o vás a uchovávat dokumenty a záznamy, které jsme získali při naší činnosti poskytování pojištění, a to i když nakonec nedošlo k uzavření žádné smlouvy;
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – stanoví minimální rozsah osobních údajů, které musí obsahovat každá pojistná smlouva, a také nám ukládá některé povinnosti ve vztahu k pojistníkům a pojištěným, pro jejichž plnění můžeme potřebovat zpracovávat osobní údaje;
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu – na základě tohoto zákona jsme povinni své klienty identifikovat a kontrolovat, sledovat některé transakce a v případě, že máme podezření na trestnou činnost, oznamovat vyjmenované skutečnosti příslušným státním úřadům. Získané informace jsme také povinni uchovávat po stanovenou dobu;
 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní – ten nám ukládá povinnost zjišťovat údaje o vaší daňové rezidentuře a oznamovat je příslušným vnitrostátním nebo zahraničním úřadům;
 • zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí – tento zákon nám přikazuje kontrolovat, zda na naše klienty nejsou uvaleny mezinárodní sankce, které by měly vliv na naši povinnost poskytovat jim plnění, nebo s nimi navazovat obchodní vztahy;
 • zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon a zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád – podle těchto zákonů sdělujeme insolvenčním správcům a exekutorům informace nezbytné pro dosažení účelu těchto zákonů, například informace o existenci pojistné smlouvy a její hodnotě, výši pojistného nebo výplatách pojistných plnění.

Pokud je to nezbytné pro realizaci našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Při výkonu naší činnosti mohou nastat situace, kdy máme na zpracování vašich osobních údajů oprávněný zájem. Takové zpracování se opírá o čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Naším oprávněným zájmem je zejména:

Hodnocení pojistných rizik

Abychom zajistili, že za pojištění, které poskytujeme, dostaneme zaplaceno tolik, abychom byli v budoucnu schopni splnit své závazky, provádíme v souvislosti s každou uzavíranou pojistnou smlouvou hodnocení pojistných rizik, na základě kterého určíme, za jakých podmínek si můžeme dovolit pojistnou smlouvu uzavřít.

Zajištění pojistného rizika

Abychom na své závazky plynoucí z pojistných smluv nebyli sami, pojišťujeme se u svého zajistitele, který v případě pojistné události ponese část našich nákladů na pojistné plnění. Abychom mohli být zajištěni, musíme svému zajistiteli poskytovat informace o pojistných smlouvách a pojistných událostech.

Sledování spokojenosti zákazníků

Protože nám záleží na tom, abyste byl/a s našimi službami spokojen/a, můžeme zjišťovat vaše názory na námi poskytované produkty a služby.

Administrativa a chod společnosti

Abychom měli přehled o tom, jak naše společnost funguje, máme zavedeny vnitřní procesy, zahrnující například reportingy nebo tvorbu provozních nebo prodejních statistik apod., které mohou obsahovat osobní údaje.

Prevence a odhalování protiprávních jednání

Abychom se nestali obětí pojistných podvodů nebo jiných protiprávních jednání, přijímáme preventivní opatření, která mohou vyžadovat zpracování osobních údajů. Pokud jsme se obětí pojistného podvodu stali, budou osobní údaje také obsahem oznámení učiněného orgánům činným v trestním řízení.

Marketing

Naše vlastní služby a pojistné produkty vám smíme nabízet i bez vašeho výslovného souhlasu, a to po dobu, kdy jste s námi ve smluvním vztahu. Pokud vaše námitka proti zpracování osobních údajů bude směřovat proti těmto marketingovým aktivitám, bez zbytečného odkladu vaše údaje pro tento účel přestaneme zpracovávat. Než vaši námitku zpracujeme, může se však stát, že od nás ještě nějakou nabídku obdržíte.

Pokud je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat také pro určení, výkon nebo obhajobu našich vlastních právních nároků. Pro tento účel smíme podle čl. 9 odst. 2 písm. f) GDPR i bez vašeho souhlasu zpracovávat všechny osobní údaje, včetně těch citlivých, jako jsou údaje o zdravotním stavu. K tomuto účelu jsou vaše osobní údaje využívány zejména při likvidaci pojistných událostí, v soudních a mimosoudních řízeních, při vymáhání pohledávek, nebo při součinnosti, kterou poskytujeme státním orgánům dohlížejícím na naši činnost, jako je Česká národní banka nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud nám byl udělen váš výslovný souhlas

Některé naše činnosti vyžadují, aby nám k nim byl udělen váš výslovný a svobodný souhlas, protože jejich zpracování nelze opřít o žádný z výše uvedených právních titulů. Při každém udělení souhlasu vás informujeme o tom, k čemu souhlas potřebujeme, jaké údaje na základě něj budeme zpracovávat a po jak dlouhou dobu. Vždy vás také informujeme o tom, zda je udělení souhlasu k danému účelu nezbytné a jaké má jeho neudělení právní následky. Souhlasy, které nám udělujete, můžete kdykoliv odvolat, takové odvolání však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů, které jsme provedli do té doby. I přes odvolání souhlasu můžeme mít i nadále jiný právní důvod pro zpracování i bez vašeho souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

Při hodnocení pojistných rizik a stanovení výše pojistného, které provádíme při uzavírání pojistné smlouvy nebo při její změně, se neobejdeme též bez informací sloužících k posouzení zdravotního stavu všech pojištěných osob. Informace vypovídající o zdravotním stavu můžeme též předávat našemu zajistiteli či jiné pojišťovně za účelem rozdělení pojistného rizika. Protože informace o zdravotním stavu tvoří zvláštní kategorii osobních údajů, neumožňuje nám GDPR zpracovávat pro tento účel údaje jinak, než s vaším souhlasem. Proto bude každá pojištěná osoba starší 15 let požádána před vyplněním dotazníku o zdravotním stavu o udělení takového souhlasu. U pojištěných mladších 15 let o takový souhlas požádáme jejich zákonného zástupce.

Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu je dobrovolné, je však nezbytné pro sjednání pojistné smlouvy, pojištění nebo některé jejich změny. V případě, že jednou udělený souhlas odvoláte před uzavřením pojistné smlouvy a ohodnocením pojistného rizika, nebudeme moci pojistnou smlouvu nebo některá pojištění uzavřít nebo je ponechat v platnosti. Pokud svůj souhlas odvoláte později, nebudeme moci provádět změny pojistné smlouvy vyžadující posouzení vašeho zdravotního stavu, i nadále však budeme moci tyto údaje zpracovávat pro určení, výkon a obhajobu právních nároků, například pro likvidaci pojistných událostí. U osob mladších 15 let, za něž souhlas udělili jejich zákonní zástupci, současně platí, že po dovršení věku 15 let mohou takto udělený souhlas samy odvolat.

Souhlas se získáním biometrických charakteristik podpisu

Pokud využijete možnosti podepsat určitý dokument elektronicky, můžeme za účelem prokázání podepsání dokumentu a s vaším souhlasem využít technologie dynamického biometrického podpisu. Takto zaznamenaný elektronický podpis v sobě zahrnuje nejen otisk křivky vašeho podpisu, ale také další informace o tom, jakým způsobem se podepisujete, například jak na podpisové zařízení v jednotlivých fázích podpisu tlačíte, rychlost tahu, posloupnost jednotlivých tahů apod. Společně s dalšími osobními údaji, které jsme o vás získali, nám tyto informace umožňují vaši identifikaci. Využití této technologie přibližuje elektronický podpis tomu vlastnoručnímu a umožňuje nám i vám v budoucnu také ověřit, zda byl dokument skutečně podepsán vaší rukou (tj. vaši autentizaci).

Udělení souhlasu k zaznamenání biodynamiky vašeho podpisu je zcela dobrovolné a příslušný dokument můžete podepsat také svým vlastnoručním podpisem na papíře. Udělený souhlas můžete podle povahy podepisovaného dokumentu vždy odvolat (např. návrh pojistné smlouvy do okamžiku jejího uzavření); o možnostech a lhůtě k odvolání souhlasu jste vždy poučen v textu daného souhlasu. Poté, co vyprší lhůta k odvolání souhlasu (např. poté, co byla pojistná smlouva uzavřena), tyto vaše osobní údaje připojené k podpisu již zpracováváme za účelem následného prokázání vaší identity při podepisování dokumentu (k případnému využití znalcem z odboru písmoznalectví), neboť je to nezbytné pro určení, výkon a obhajobu právních nároků z pojistné smlouvy, a to našich i vašich.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Některé naše marketingové aktivity nemůžeme vykonávat bez vašeho souhlasu, proto získáváme souhlas i pro tento účel. Zda nám souhlas udělíte nebo ne, je jen na vás a jeho neudělení nemá žádný vliv na jiné služby, které vám poskytujeme. Tento souhlas také můžete kdykoliv odvolat.

V. Komu Vaše osobní údaje předáváme a kdo je dále zpracovává?

Při naší činnosti spolupracujeme s jinými subjekty, které nám poskytují své služby a kterým pro tento účel musíme Vaše údaje předat nebo zpřístupnit. Takové subjekty se označují jako příjemci osobních údajů. Protože je pro nás ochrana vašich osobních údajů důležitá, vyžadujeme po těchto příjemcích, aby vaše osobní údaje chránili stejně, jako to děláme my.

Mezi takové příjemce patří především:

 • pojišťovací zprostředkovatelé, kteří zprostředkovávají uzavření pojistné smlouvy a poskytují vám i následný servis;
 • pojišťovny za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání;
 • další příjemci, pokud nám takovou povinnost stanoví právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů
  (např. insolvenční správci a exekutoři, orgány dohledu, soudy, orgány činné v trestním řízení atd.).

Pokud předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům, aby je zpracovávali čistě jen pro naše účely a podle našich pokynů, jedná se o naše zpracovatele. I ti jsou smluvně vázáni k ochraně vašich osobních údajů a je pečlivě hlídáno, aby je za žádných okolností nezneužili. Vaše údaje zásadně nepředáváme za jinými účely ani je neprodáváme třetím stranám.

Mezi naše zpracovatele patří zejména:

 • smluvní dodavatelé služeb souvisejících s naší činností (advokáti, poskytovatel služeb IT, tiskárny, auditoři, provozovatelé poštovních služeb, marketingové agentury atd.);
 • externí likvidátoři, smluvní lékaři.

V některých případech nám poskytnutí vašich údajů jiným subjektům ukládá přímo zákon.

K předávání osobních údajů může docházet též našim zajistitelům, kteří pro nás přebírají část pojistného rizika tak, abychom na krytí závazků z pojistných smluv nebyli sami. Tímto zajistitelem je společnost Hannover Re.
K dalšímu předávání osobních údajů pak dochází také mezi subjekty ve skupině, jíž jsme členem.
Vzhledem k tomu, že se okruh našich zpracovatelů či dalších subjektů, jimž mohou být osobní údaje zpřístupňovány, může v průběhu času měnit, budeme tento dokument průběžně aktualizovat.

Předávání do zahraničí

Vaše osobní údaje mohou být za výše uvedenými účely předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru. V souladu s právními předpisy můžeme osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy. Předání probíhá zejména v případech, kdy ve vztahu figuruje nějaký zahraniční prvek (pojištění rizika v zahraničí, škodní událost, která nastala v zahraničí apod.). V takové situaci je k plnění našich smluvních závazků a ochraně našich a vašich práv nezbytné získat nebo předat údaje do zahraničí.

VI. Po jakou dobu Vaše údaje zpracováváme?

Pokud došlo k uzavření pojistné smlouvy, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu jejího trvání. Po jejím skončení zpracováváme vaše
osobní údaje do té doby, dokud trvá alespoň jeden z níže uvedených důvodů:

 • dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění za účelem splnění naší povinnosti uchovávat dokumenty a záznamy po dobu 10 let od skončení trvání pojištění;
 • po dobu trvání promlčecích lhůt dle zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (nejdéle 15 let) a po přiměřenou dobu po jejím uplynutí, abychom měli jistotu, že nebylo zahájeno soudní řízení, tyto lhůty jsou různé vždy s ohledem na druh závazku či práva, ke kterému se promlčení lhůta váže;
 • po dobu, kdy z pojistné smlouvy poskytujeme pojistné plnění
 • po dobu trvání jakéhokoliv soudního nebo správního řízení za účelem obhajoby našich právních nároků;
 • po dobu, kdy trvá naše povinnost archivovat dokumenty podle některého z právních předpisů (např. zákon o některých opatřeních proti praní špinavých peněz, předpisy z oblasti daňové či účetní apod.);
 • po dobu, kdy je to nezbytné pro obhajobu vašich právních nároků, pokud nás o to požádáte

V případě, že jsme zpracovávali vaše osobní údaje za účelem nabídky pojištění, ale pojistná smlouva uzavřena nebyla, jsme dle zákona o distribuci pojištění povinni uchovávat získané údaje po dobu 2 let od naší poslední vzájemné komunikace. Nad rámec této doby zpracováváme tyto údaje po dobu trvání promlčecí doby, během které by bylo možné uplatnit jakýkoliv nárok, nebo po dobu trvání soudního nebo správního řízení, jehož jsou tyto údaje předmětem.

V případě zpracování osobních údajů na základě vaše souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje po dobu, na kterou nám byl souhlas udělen, nebo dokud souhlas neodvoláte. Poté zpracováváme vaše údaje po dobu, po kterou musíme být připraveni prokázat, že jsme váš souhlas v souladu s právními předpisy řádně získali.

Vždy však platí, že pokud jsou některé vaše údaje potřebné z více důvodů, uplatňujeme dobu uchování pro ten účel, který zanikne jako poslední.

VII. Co je automatizované zpracování osobních údajů a jak ho využíváme?

Aby byly naše služby moderní, efektivní a rychlé, využíváme v některých případech místo našich pracovníků počítačových systémů, které
bez lidského zásahu vyhodnotí některé údaje, které jsme o vás získali.

Při uzavírání pojistné smlouvy vyhodnocujeme automatizovaně informace o věku, povolání, ekonomické činnosti nebo o zdravotním stavu pojištěného, abychom ohodnotili pojistná rizika související se sjednávanou smlouvou, správně vypočítali odpovídající výši pojistného a případně navrhli výluky z pojištění, bez nichž nebudeme moci pojistné riziko do pojištění přijmout.

V průběhu trvání pojištění automatizovaně sledujeme a vyhodnocujeme informace o platbách pojistného a výši nedoplatků nebo transakce probíhající na pojistné smlouvě z hlediska jejich rizika praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

K automatizovanému zpracování může docházet i v rámci vnitřních procesů prevence a odhalování pojistného podvodu.

K automatizovanému zpracování přistupujeme tehdy, pokud je to pro naše činnosti nezbytné. Protože jsme si vědomi, že výsledky automatizovaného zpracování mohou mít vliv na vaše práva a povinnosti, máte právo je napadnout. Ve všech případech automatizovaného zpracování můžete vyjádřit svůj názor a požádat nás o přezkum automatizovaného rozhodnutí, jež bude proveden manuálně k tomu určeným zaměstnancem.

Informace o zpracování osobních údajů dalších osob

I. Zástupci a zaměstnanci dodavatelů zboží a služeb nebo jiných třetích stran

Jaké kategorie údajů zpracováváme?

Při zajišťování naší činnosti zpracováváme osobní údaje zaměstnanců, statutárních orgánů nebo jiných osob, které s námi jednají jménem dodavatelů zboží a služeb, potenciálních dodavatelů zboží a služeb, státních orgánů nebo i jiných třetích stran. Pokud jste takovou osobou, pak zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

Identifikační údaje: identifikačními údaji jsou takové údaje, které vás identifikují jako konkrétní osobu, například vaše jméno, příjmení nebo titul, někdy také datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu.

Kontaktní údaje: kontaktními údaji jsou takové údaje, které jste nám sdělil/a k tomu, abychom vás jejich prostřednictví kontaktovali. Jde zejména o korespondenční adresu, vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Údaje týkající se naší vzájemné komunikace: uchováváme zejména záznamy e-mailové komunikace, případně i jiné písemné komunikace mezi námi. Pokud probíhá komunikace prostřednictvím monitorované telefonické linky, uchováváme i tyto hovory.

Odkud osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás, například na vaší vizitce, v emailu, nebo na předložené plné moci, od osoby, jejímž jménem s námi jednáte, nebo také z veřejných databází, např. z obchodního rejstříku nebo z veřejných webových stránek.

Pro jaké účely vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme i bez vašeho souhlasu za účelem realizace našich oprávněných zájmů, zejména z vnitřních administrativních důvodů, a dále je můžeme zpracovávat také za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou je to nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů, v závislosti na konkrétních okolnostech pak vždy nejméně po dobu trvání vzájemných závazků s příslušným dodavatelem, do doby uplynutí promlčecích lhůt, případně po dobu, po kterou nám právní předpisy stanoví povinnost uchovávat doklady (např. faktury), na nichž jsou Vaše údaje uvedeny.

II. Uchazeči o zaměstnání

Jaké kategorie údajů zpracováváme?

Při vyhledávání, hodnocení a náboru uchazečů o zaměstnání zpracováváme osobní údaje zájemců, kteří nás oslovili, nebo které v rámci náborového procesu oslovujeme my. Pokud jste takovou osobou, pak zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

Identifikační údaje: identifikačními údaji jsou takové údaje, které vás identifikují jako konkrétní osobu, například vaše jméno, příjmení nebo titul, někdy také datum narození a adresa trvalého nebo jiného pobytu.

Kontaktní údaje: kontaktními údaji jsou takové údaje, které jste nám sdělil/a k tomu, abychom vás jejich prostřednictví kontaktovali. Jde zejména o korespondenční adresu, vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Údaje o profesní kvalifikaci: takovými údaji jsou zejména údaje o vašem vzdělání, praxi, schopnostech a dovednostech nebo i jiné údaje, které nám uvedete ve všem životopisu.

Údaje týkající se naší vzájemné komunikace: uchováváme zejména záznamy e-mailové komunikace, případně i jiné písemné komunikace mezi námi. Pokud probíhá komunikace prostřednictvím monitorované telefonické linky, uchováváme i tyto hovory.

Odkud osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme buď přímo od vás, například z vašeho životopisu, vizitky, emailu, nebo také z veřejných databází (např. pracovní servery) nebo z veřejných webových stránek. Údaje můžeme získat také od personální agentury, která pro nás provádí vyhledání uchazečů.

Pro jaké účely vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme i bez vašeho souhlasu za účelem realizace našich oprávněných zájmů, spočívajících v náboru zaměstnanců a dále je můžeme zpracovávat také za účelem určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků.

S vaším souhlasem bychom údaje zpracovávali, pokud projevíte zájem zůstat s námi v kontaktu i po ukončení náborového procesu pro případ obsazení jiné pracovní pozice v budoucnu.

Komu vaše údaje předáváme?

Vaše údaje zpracováváme zejména my sami, nicméně v případě úspěšného náborového procesu můžeme vaše osobní údaje předat společnosti, která pro nás zajišťuje služby mzdového účetnictví. Protože jsme zahraniční společnost, v rámci našeho zpracování může dojít k předávání vašich osobních údajů do států EU/EHP, příp. i mimo toto území, pokud jsou zabezpečeny srovnatelné záruky ochrany osobních údajů.

Pokud nás o to požádají, předáme Vaše údaje také státním orgánům nebo soudům.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení a naplnění výše uvedeného účelu zpracování.  Pokud k tomu budeme mít váš souhlas, můžeme osobní údaje zpracovávat také po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do odvolání souhlasu, pro za účelem budoucích náborových řízení.

Informace o právech subjektů údajů

I. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva, která můžete uplatnit svou aktivní žádostí, způsobem a na kontaktní adresy, jež naleznete v následující kapitole.

Máte právo na přístup k vaším osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud ano, pak máte právo získat přístup k těmto osobním údajům, zejména jejich kopii. Máte také právo získat informace o tom, pro jaké účely vaše údaje zpracováváme, jaké kategorie osobních údajů zpracováváme, komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme, době, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat, a o vašich právech, která se ke zpracování těchto osobních údajů váží. V případě, kdy jsme nezískali osobní údaje od vás, pak máte právo také na informaci o zdrojích, z nichž osobní údaje získáváme. Vzhledem k tomu, že v některých případech vaše údaje zpracováváme i formou automatizovaného rozhodování, máte právo získat také informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování
Pokud bychom vaše osobní údaje předávali do třetích zemí, pak máte také právo na informace o zárukách, které se na takové předání vztahují.
Vyjmenované informace vám na vaši žádost poskytneme v elektronické formě, pokud byla žádost o informace podána elektronicky a pokud nás výslovně nepožádáte o poskytnutí informací v jiné podobě.

Máte právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů

Pokud zjistíte, že vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou přesné nebo jsou neúplné, máte právo nás na to upozornit a požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje opravili, nebo je doplnili.

Máte právo na výmaz vašich osobních údajů

Pokud není již nadále právní důvod, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, máte právo nás požádat, abychom je vymazali. Vymazání vašich osobních údajů můžete požadovat tehdy, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud byl odvolán souhlas, na jehož základě jsme tyto údaje zpracovávali, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, nebo pokud jsme vaše osobní údaje zpracovávali protiprávně.

Vaše osobní údaje však vymažeme pouze tehdy, pokud nemáme žádný další důvod pro zpracování, jako je například obhajoba našich právních nároků, nebo plnění povinností, které nám plynou z různých zákonů.

Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom dočasně omezili zpracování vašich osobních údajů, tedy provedli jejich označení a po určitou dobu neprováděli jejich další zpracování, a to pokud popíráte jejich přesnost, pokud se domníváte, že vaše údaje zpracováváme protiprávně, ale nepožadujete jejich výmaz, nebo pokud my už vaše údaje sice nepotřebujeme a můžeme je vymazat, ale vy jejich uchování potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich nároků. Pokud byla vznesena námitka proti zpracování vašich osobních údajů, můžete požadovat omezení zpracování až do jejího prověření.

Po dobu, kdy bude zpracování omezeno, budeme vaše osobní údaje zpracovávat jenom s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Máte právo své osobní údaje přenést k jinému správci

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám sám poskytl/a ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, nebo nás požádat, pokud je to technicky proveditelné, abychom mu je předali my sami. Své právo na přenositelnost můžete uplatnit jen ve vztahu k těm osobním údajům, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, nebo na základě smlouvy, a to jenom tehdy, když ke zpracování těchto údajů dochází automatizovaně a pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo vznést proti zpracování vašich osobních údajů námitku

Proti zpracování vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, a proti zpracování za účelem přímého marketingu máte právo kdykoliv vznést námitku. My jsme pak v takovém případě povinni vaše údaje dále pro daný účel nezpracovávat. Zatímco v případě přímého marketingu to platí beze zbytku, v ostatních případech, pokud prokážeme, že máme ke zpracování vašich osobních údajů závažné oprávněné důvody, které nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami převažují, nebo že tyto údaje nezbytně potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, zpracování budeme provádět i nadále.

Máte právo nebýt předmětem výhradně automatizovaného rozhodování

Při své činnosti, zejména při sjednávání pojistné smlouvy, při určení výše pojistného, pojistných částek nebo při úpisu pojistných rizik, se neobejdeme bez automatizovaného rozhodování, včetně profilování vašich osobních údajů. Vaše údaje jsou při těchto činnostech vyhodnocovány automaticky a na základě takového vyhodnocení jsou pak upraveny parametry sjednávané pojistné smlouvy, navržena její změna, nebo rozhodnuto, že pojistnou smlouvu nelze sjednat. Toto rozhodnutí máte právo napadnout nebo k němu vyjádřit svůj názor. Pokud rozhodnutí napadnete, přezkoumáme je našimi pracovníky.

Máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním

Pokud bylo zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, takovým odvoláním však není dotčena zákonnost zpracování, které jsme provedli do té doby.

II. Jak svoje práva můžete uplatnit a na koho se můžete obrátit?

Svoje práva můžete uplatnit písemnou žádostí, kterou zašlete na naši kontaktní adresu nebo také e-mailem na adresu data.privacy@youplus.cz. Vaši žádost vyřídíme obvykle bezplatně, pokud by však taková žádost byla zjevně nedůvodná či nepřiměřená nebo pokud by se vaše žádosti nedůvodně opakovaly, můžeme vám uložit uhrazení přiměřeného poplatku odpovídajícího našim nákladům na vyřízení vaší žádosti, nebo zcela odmítnout takové žádosti vyhovět.

Protože vaše osobní údaje chráníme i při vyřizování vaší žádosti, abychom si byli jistí, že komunikujeme skutečně s vámi, můžeme v některých případech požadovat poskytnutí dalších informací k prokázání vaší totožnosti, nebo vyžadovat komunikaci prostřednictvím kontaktních údajů, které jste nám v minulosti sdělil/a, nebo prostřednictvím klientského portálu, nebo vás požádat, abyste svůj podpis na své písemné žádosti nechal/a úředně ověřit.

Na vyřízení vaší žádosti máme dle GDPR jeden měsíc, v odůvodněných případech však může být tato lhůta prodloužena až o další dva měsíce. V případě, že budeme pro vyřízení vaší žádosti tuto delší lhůtu potřebovat, včas vás o tom, i o důvodech takového prodloužení, budeme informovat.

Naše společnost jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, a to buď písemně na naši kontaktní adresu, nebo e-mailem na dpo@youplus.cz.

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů neproběhlo nebo neprobíhá v souladu se zákonem, nebo že jsme řádně nevyřídili vaši žádost, můžete na nás také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Informace o využívání cookies

I. Co jsou to cookies a k čemu je využíváme?

Tento web používá cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho zařízení (počítač, mobilní telefon) při návštěvě internetových stránek. Slouží k zajištění správného fungování stránek, napomáhají zapamatovat si vaše chování a preference při jejich používání a nebo optimalizují zobrazování reklamy tak, aby vám byl zobrazován co nejrelevantnější obsah.

Ukládání cookies souborů do vašeho zařízení je možné na základě § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Podmínky následného zpracování osobních údajů upravuje GDPR.

Správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je společnost YOUPLUS Assurance AG.

II. Třídění cookies

Podle jejich funkce jsme cookies rozdělili na:

Technické (nezbytné) cookies

Technické cookies nezbytně potřebujeme k tomu, aby naše stránky fungovaly správně a abychom předcházeli jejich přetížení. Pokud odmítnete souhlas s jejich používáním, je možné, že se vám naše stránky nebudou zobrazovat správně nebo některé jejich funkce nebudou dostupné. Jejich trvání je většinou omezené na dobu, kdy naši stránku využíváte.

Tyto cookies používáme i bez vašeho souhlasu.

Analytické cookies

Analytické cookies nám zejména pomáhají zjistit a vyhodnotit například:

 • odkud k nám přicházíte, tedy jestli jste si naše stránky otevřeli přímo, nebo jste se k nám dostali přes nějaký odkaz;
 • v jakém státě byla stránka otevřena;
 • vaše demografické údaje (pohlaví a věk);
 • jaké zařízení bylo pro přístup na stránky použito;
 • jak naše stránky používáte, například jak dlouho na nich strávíte, nebo kam klikáte;
 • identifikovat, že naše stránky navštěvujete opakovaně.

Informace, které prostřednictvím těchto cookies získáváme, zpracováváme v podobě hromadných dat a statistik. Identifikovat vás jako konkrétní osobu není technicky zcela vyloučené, ale vyžadovalo by to velké úsilí odborně způsobilé osoby. My sami konkrétní osoby neidentifikujeme.

K používání analytických cookies potřebujeme váš souhlas.

Marketingové (reklamní) cookies

Tyto cookies nám umožňují zobrazovat vám cílenou reklamu na internetových stránkách, které jsou do tohoto systému zapojeny, včetně některých sociálních sítí a sledovat a vyhodnocovat její úspěch. Na základě některých z nich je sbírána i IP adresa vašeho zařízení a informace jsou využívány pro behaviorální reklamu (cílenou reklamu založenou na vašem chování na internetu).

K používání marketingových cookies potřebujeme váš souhlas.

III. Seznam cookies

Níže naleznete přehled cookies, které používáme na našem webu.

Název Vlastník Popis Expirace Typ
CookieConsent YOUPLUS Ukládá stav souhlasu uživatele se soubory cookie pro aktuální doménu. 1 rok technické
test_cookie Google Slouží ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie. 1 den technické
wp-wpml_current_language YOUPLUS slouží pro zapamatování si aktuálního jazyka webu. 1 den technické
_ga Google Používá se k rozlišení uživatelů. 2 roky analytické
_ga_# Google Používá se v nástroji Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv uživatele na webových stránkách a dat první a poslední návštěvy. 2 roky analytické
_gat Google Používá se k omezení rychlosti požadavků. 1 den analytické
_gid Google Používá se k rozlišení uživatelů. 1 den analytické
_fbp Facebook Slouží k poskytování reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce marketingové
_gcl_au Google Marketingová cookie reklamního systému GoogleAdSense, která hodnotí efektivitu reklamy. 90 dní marketingové
ads/ga-audiences Google Používá Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se převedou na zákazníky na základě online chování návstěvníků na různých webech. Po dobu zobrazování stránky marketingové
IDE Google Tyto reklamní soubory cookies jsou uloženy ve službě Google DoubleClick a slouží k personalizaci reklam zobrazovaných uživatelům na základě předchozích návštěv na našich webových stránkách. 1 rok marketingové
pagead/1p-user-list/# Google Sleduje, zda uživatel projevil zájem o konkrétní produkty nebo události na více webech, a zjišťuje, jak uživatel prochází mezi weby. Po dobu zobrazování stránky marketingové
pagead/landing [x2] Google Shromažďuje údaje o chování návštěvníků z více webových stránek, aby bylo možné prezentovat relevantnější reklamu – To také umožňuje webovým stránkám omezit počet zobrazení stejné reklamy. Po dobu zobrazování stránky marketingové

Po zavření prohlížeče nedochází k automatickému výmazu cookies souborů, ale k jejich uložení v prohlížeči, kde zůstanou platné do data expirace (viz tabulka). Před nastaveným datem expirace můžete soubory kdykoliv vymazat v nastavení prohlížeče.

IV. Jak používání cookies zakázat?

Nastavení cookies a jednotlivé souhlasy můžete spravovat pomocí tlačítka umístěného vlevo dole na našich webových stránkách.

Jako správce osobních údajů si vyhrazujeme právo obsah těchto informací o zpracování osobních údajů podle potřeby měnit a aktualizovat.

Verze 7/2023

Tento dokument – Informace o zpracování osobních údajů – je platný od 17. 7. 2023.