Škodní události - YOUPLUS

Oznámení škodní události

Sdělte nám škodní událost jednoduše, rychle a bez běhání či papírování. Tak, jak se na digitální pojišťovnu patří.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Jak nahlásit škodní událost snadno a rychle

skodni udalost 1 - YOUPLUS - YOUPLUS

Připravte si dokumenty

K nahlášení škodní události budete potřebovat číslo vaší pojistné smlouvy, vaše osobní údaje a dokumenty související se škodní událostí (např. lékařské zprávy, zprávy o hospitalizaci atd.)

skodni udalost 2 - YOUPLUS - YOUPLUS

Vyplňte požadované údaje

Doplňte svoje údaje a informace o škodní události. Správně vyplněné údaje nám pomohou vyřešit škodní událost rychleji.

skodni udalost 3 - YOUPLUS - YOUPLUS

Odešlete nám

Vyplněné údaje se všemi přílohami nám odešlete, my se řešení škodní události začneme bezodkladně věnovat.

icon bell - YOUPLUS - YOUPLUS

Jsme sice digitální a bezpapírová pojišťovna, ale pokud chcete hlášení škodní události vyplnit v papírové podobě a poslat nám ho poštou, tak si ho prosím stáhněte zde.

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia base - YOUPLUS - YOUPLUS

vám pomůže

Náš chatbot youlia vám pomůže ohlásit škodní událost snadno, rychle a bez běhání či papírování. Přesně tak, jak se na digitální pojišťovnu patří. Provede vás procesem ohlášení a vysvětlí, jaké dokumenty budete potřebovat. Plus - podá vám informace o vyplacení pojistných událostí, termínech vyplácení či možnosti žádat zálohy.

Skvělý servis, skvělé pojistné podmínky, skvělá cena. 100% spokojenost i s poradenskou sítí. Díky YOUPLUS, více takových pojišťoven!

- Jiří C., klient

youlia popup 01 cz - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 03 cz - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 02 cz - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 04 cz - YOUPLUS - YOUPLUS
youlia popup 05 cz 2 - YOUPLUS - YOUPLUS

Recenze zveřejněné na tomto webu byly vybrány z recenzí našich individuálně oslovených obchodních partnerů a klientů.

Často kladené dotazy

icon dobre vedet - YOUPLUS - YOUPLUS

Jak oznámit škodní událost?

Událost nám prosím oznamte jednou z níže uvedených možností. Vyberte si, která vám nejvíce vyhovuje.

On-line
Vyplňte údaje v on-line aplikaci, nahrajte požadované doklady a odešlete nám oznámení o škodní události elektronicky. O průběhu šetření škodní události vám budeme zasílat zprávy prostřednictvím e-mailu. Tento způsob je nejrychlejší a navíc budeme společně šetřit naše životní prostředí.

Poštou
V takovém případě vyplňte formulář a zašlete nám ho spolu s požadovanými dokumenty na adresu YOUPLUS Životní pojišťovna, Vlněna Office Park, Přízova 5, 602 00 Brno. Formulář k jednotlivým druhům škodní události najdete na našich internetových stránkách www.youplus.cz.

uPodatelnou
Vyplňte formulář a spolu s dokumenty k nám zašlete on-line prostřednictvím uPodatelny. Tento způsob je nejvhodnější pro poslání dokumentů, které jsme si dodatečně vyžádali nebo těch, které jste při oznámení škodní události neměli k dispozici (v tomto případě již s přiděleným číslem škodní události).

Kdy oznámit škodní událost – úmrtí?

Škodní událost je nezbytné oznámit bez zbytečného odkladu poté, co nastala. Pozdní oznámení může ztížit nebo znemožnit její šetření.
Pro oznámení události budete potřebovat:

  • Úředně ověřenou kopii Úmrtního listu
  • Kopii lékařské zprávy, ze které vyplývá začátek a průběh nemoci, která vedla k úmrtí. Případně si později vyžádáme vyplnění formuláře Lékařská zpráva.
  • Pitevní zprávu nebo úředně ověřenou kopii listu o prohlídce zemřelého
  • Kopii policejního protokolu nebo závěru z vyšetřování, pokud událost vyšetřovala policie
  • Kopii závěrečné zprávy z vyšetřování pracovního úrazu, pokud se jednalo o pracovní úraz
  • Rodný list dítěte, pokud je pojištěným nezletilá osoba
  • Pokud některý z dokumentů nemáte k dispozici, můžete nám ho doplnit i později.

Kdy oznámit škodní událost – léčení úrazu?

Událost nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co úraz nastal. Před oznámením události můžete ověřit v příslušné tabulce, která je součástí pojistných podmínek, že je utrpěný úraz zahrnutý ve vámi sjednané variantě připojištění, a že za něj pojistné plnění náleží.

Kdy oznámit škodní událost – hospitalizaci / pobyt v nemocnici?

Událost nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co nastala hospitalizace na území České republiky, nebo akutní hospitalizace v zahraničí (EU, EHP, Švýcarsko). V případě dlouhodobé hospitalizace můžeme na vaši žádost poskytnout zálohu na pojistné plnění, a to i opakovaně.

Kdy oznámit škodní událost – pracovní neschopnost?

V závislosti na sjednané variantě připojištění nám událost oznamte bezodkladně po uplynutí odkladné doby. Délku odkladné (karenční) doby najdete v pojistných podmínkách, které jsou součástí vaší pojistné smlouvy.

V případě dlouhodobé pracovní neschopnosti můžeme na vaši žádost poskytnout zálohu na pojistné plnění, a to i opakovaně.

Kdy oznámit škodní událost – trvalé následky úrazu?

Škodní událost nám oznamte po úplném ustálení zdravotního stavu, zpravidla po uplynutí jednoho roku od úrazu. Pokud je zřejmé, že následky úrazu jsou trvalé bez možnosti zlepšení již dříve (např. při ztrátě končetiny), můžete událost oznámit již před uplynutím jednoho roku od úrazu.

Kdy oznámit škodní událost – invaliditu?

Událost nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co bylo lékařem České správy sociálního zabezpečení rozhodnuto o vaší invaliditě ve stupni (1. 2. nebo 3.), jehož krytí bylo sjednáno ve vaší pojistné smlouvě.

Kdy oznámit škodní událost – závažné onemocnění?

Událost nám oznamte bez zbytečného odkladu poté, co vám bylo diagnostikováno onemocnění, nastal úraz nebo byl proveden lékařský zákrok, který je v souladu s pojistnými podmínkami krytý připojištěním pro případ závažných onemocnění. Seznam závažných onemocnění, na která se pojištění vztahuje, stejně jako další podmínky pro poskytnutí plnění (např. čekací doby) najdete v pojistných podmínkách, které jsou k dohledání i na našem webu v sekci Dokumenty a formuláře.

Kdo má škodní událost oznámit?

Oznámit škodní událost může každý, kdo má zájem na pojistném plnění – ve většině případů jde o pojištěnou osobu. Může to však být i zákonný zástupce, opatrovník, osoba určená na základě plné moci apod. Pro výplatu plnění je nezbytné, aby toto právo uplatnila oprávněná osoba. Ta je určená v pojistné smlouvě nebo ze zákona.

Zákonný zástupce
Pokud nárok na plnění ze škodní události uplatňuje za pojištěného jeho zákonný zástupce, budeme potřebovat doložit kopii rodného listu pojištěného.

Opatrovník
Opatrovník určený rozsudkem soudu je povinen předložit poslední platný rozsudek soudu o opatrovnictví pojištěného. Pokud rozhodnutí soudu neuvádí jinak, vyžaduje se k přijetí pojistného plnění a nakládání s ním přivolení soudu.

Oprávněná osoba v případě úmrtí
V případě úmrtí pojištěné osoby je oprávněnou osobou pro výplatu pojistného plnění osoba uvedená v pojistné smlouvě. Pokud uvedená není, je stanovená zákonem. Oprávněnou osobu jsme povinni identifikovat, abychom zajistili řádnou výplatu pojistného plnění.

Jaké dokumenty a informace budete potřebovat k ohlášení škodní události?

Pro šetření škodní události od vás potřebujeme doložit dokumenty. U dokladů nám stačí většinou kopie. U některých dokladů však můžeme požadovat i originál nebo úředně ověřenou kopii, v takovém případě si je od vás vyžádáme. Seznam požadovaných dokumentů se liší podle typu škodní události. Seznam dokumentů potřebných k nahlášení vaší konkrétní škodné události vám poskytne naše virtuální asistentka youlia.

Pro zahájení šetření škodní (pojistné) události, potřebujeme také znát osobní údaje pojištěné osoby a také osoby, která škodní událost oznamuje (v případě, že je jiná než pojištěná osoba). Dále budete potřebovat informace o škodní události, kdy nastala, její podrobný popis. Připravte si také číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění.

Při online oznámení škodní události je nezbytné uvést e-mail a mobilní telefonní číslo. Prostřednictvím nich s vámi budeme komunikovat v průběhu šetření škodní události.

Vztahuje se pojištění i na škodní události způsobené onemocněním COVID-19?

Pojištění se vztahuje i na škodní události, jejichž příčinou je onemocnění COVID-19, a to v souladu s pojistnými podmínkami jednotlivých typů připojištění.

Budete plnit i pokud se mi úraz stane pod vlivem alkoholu?

Pokud máte produkt 4U (bez ohledu na verzi) a hladina alkoholu v krvi nebude vyšší než 0,5 promile, nebudeme alkohol při likvidaci úrazu nijak zohledňovat, protože se domníváme, že takto nízká hladina alkoholu nemá na vznik úrazu žádný podstatný vliv. Pokud by však hladina alkoholu byla vyšší, máme právo pojistné plnění zkrátit podle toho, jak moc alkohol ke vzniku úrazu nebo závažnosti jeho následků přispěl.

Jak plníte, pokud se mi něco stane v oblasti zasažené terorismem nebo ozbrojeným konfliktem?

Pokud máte produkt 4U (bez ohledu na verzi) a k úrazu dojde v oblasti, pro niž Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásí varování před cestováním z důvodu ozbrojených konfliktů, terorismu nebo jiného aktu agrese, uhradíme plnění jen tehdy, pokud byl pojištěný v době vyhlášení varování již v postižené oblasti a pokud ji opustí bez zbytečného odkladu po vydání takového varování ministerstva. Pokud však pojištěný vycestuje do dotčené oblasti až po vydání varování, nebo pokud v postižené oblasti po vydání varování bezdůvodně setrvává, i když mu v jejím opuštění nic nebrání, v takovém případě plnění nevyplatíme.

Jak probíhá zpracování škodní události v YOUPLUS?

Po oznámení škodní události zahájíme naše šetření. Během šetření budeme potřebovat spolupráci pojištěného. Můžeme ho například požádat o předložení doplňující dokumentace nebo o absolvování lékařské prohlídky.

Na uzavření šetření máme 3 měsíce. Lhůta se ale prodlužuje, pokud nám pojištěný neposkytuje potřebnou součinnost. Následně pak pojistné plnění vyplatíme do 15 dnů.

Při oznámení události on-line vás budeme o průběhu šetření informovat prostřednictvíme e-mailu anebo telefonního čísla.