FAQ Nejčastější otázky

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, zavolejte nám na +420 530 519 519 nebo napište email na info@youplus.cz.

Hlavní pojištění pro případ smrti

Hlavním tarifem je životní pojištění pro případ smrti hlavního pojištěného z jakékoliv příčiny s pevnou pojistnou částkou sjednanou v pojistné smlouvě. Tuto pojistnou částku nelze po celou dobu trvání pojištění změnit. Sjednání hlavního pojištění je povinné a bez něj nemůže pojistná smlouva trvat.

V případě pojistné události vyplatíme oprávněné osobě pojistné plnění v podobě jednorázového plnění ve výši pojistné částky.Toto pojištění neobsahuje žádnou výluku dle pojistných podmínek, plnění však v souladu s občanským zákoníkem nevyplatíme, pokud pojištěný spáchá sebevraždu v prvních dvou letech trvání pojištění.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ smrti

Připojištění pro případ smrti je životním pojištěním pro případ terminálního stádia nemoci a pro případ smrti pojištěného z jakékoliv příčiny v době trvání pojištění.

Pojistné plnění vyplatíme oprávněné osobě jednorázově ve výši určené dle aktuální pojistné částky. Pokud je pojištěnému diagnostikováno onemocnění v konečném stádiu, je pojištěnému na jeho žádost vyplaceno pojistné plnění ve výši 50 % aktuální pojistné částky, pokud je v době výplaty plnění naživu. V takovém případě pak v případě smrti pojištěného obdrží oprávněná osoba pojistné plnění ve výši pojistné částky snížené o část, která byla jako pojistné plnění vyplacena pojištěnému. Připojištění sjednaná s klesající pojistnou částkou výplatou plnění pojištěnému zaniknou a plnění pro případ smrti pojištěného vyplatíme jen tehdy, pokud pojištěný zemře do 12 měsíců od zániku pojištění.

Toto pojištění neobsahuje žádnou výluku dle pojistných podmínek, plnění však v souladu s občanským zákoníkem nevyplatíme, pokud pojištěný spáchá sebevraždu v prvních dvou letech trvání pojištění.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ smrti úrazem

Připojištění pro případ smrti úrazem je neživotním pojištěním pro případ smrti pojištěného následkem úrazu. Úrazem je takové poškození zdraví pojištěného, ke kterému dojde neočekávaným a náhlým působením vnějších sil nebo vlivů, nebo vlastní síly pojištěného, které je nezávislé na jeho vůli. K úrazu i ke smrti pojištěného musí dojít v době trvání pojištění.

Pojistné plnění vyplatíme jednorázově ve výši určené dle pojistné částky.

Toto pojištění neobsahuje žádnou další výluku dle pojistných podmínek.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ závažných onemocnění

Připojištění pro případ závažných onemocnění je životním pojištěním pro případ závažného onemocnění pojištěného z důvodu úrazu nebo nemoci, které je pojištěnému diagnostikováno v době trvání pojištění. Pojištění se vztahuje pouze na ta závažná onemocnění, která jsou výslovně uvedena v pojistných podmínkách, a která splňují všechny znaky a jiné podmínky tam uvedené.

Pojistné plnění vyplatíme jednorázově ve výši stanoveného procenta z aktuální pojistné částky. Není-li pro závažné onemocnění žádné procento stanoveno, je jím 100 %.

Pojistné se sjednává s čekací dobou 2 měsíce. V závislosti na zvolené variantě pojištění je celkové pojistné plnění za všechny pojistné události za celou dobu trvání pojištění omezeno buď 100 %, nebo naopak v souladu s pojistnými podmínkami poskytneme pojistné plnění i vícekrát z různých pojistných událostí.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ invalidity

Připojištění pro případ invalidity se sjednává jako životní pojištění pro případ, kdy pojištěnému z důvodu úrazu nebo nemoci dlouhodobě poklesla pracovní schopnost o příslušné procento, stanovené pojistnými podmínkami. Pojištění lze sjednat pro pokles této pracovní schopnosti v rozsahu invalidity prvního, druhého a/nebo třetího stupně podle toho, jakou míru snížení pracovní schopnosti pojištěného si přejete pokrýt.

Pojistné plnění má podobu jednorázového plnění ve výši aktuální výše sjednané pojistné částky. V případě invalidity prvního stupně může být v některých případech plnění nižší.

Pojištění se sjednává s čekací dobou 2 měsíce.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu se sjednává pro případ, kdy v době trvání pojištění dojde k úrazu, který na zdraví pojištěného zanechá trvalý následek.

Pojistné plnění má podobu jednorázového plnění ve výši určené v závislosti na výši sjednané pojistné částky a rozsahu trvalých následků určených podle Oceňovací tabulky. Pokud je sjednáno pojistné plnění s progresí, může být v závislosti na závažnosti trvalých následků vyplaceno i více, než je sjednaná pojistná částka. Rozsah trvalých následků hodnotíme nejdříve po jejich ustálení, nejpozději 36 měsíců ode dne, kdy úraz nastal, a to i když mezitím již pojištění skončilo.

Pojistné plnění neposkytneme za výhřez meziobratlové ploténky ani jiné onemocnění páteře, pokud nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle, nebo pokud jeho následek souvisel s poškozením patologicky změněných kostí, svalů, šlach, vazů nebo pouzder kloubů, i když se do okamžiku úrazu příznaky neprojevily.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti se sjednává pro případ, kdy v době trvání pojištění dojde v důsledku úrazu nebo nemoci k dočasné pracovní neschopnosti pojištěného, kvůli které nemůže pojištěný vykonávat své zaměstnání nebo povolání.

Sjednaná pojistná částka má podobu denní dávky, která pojištěnému náleží za jeden den důvodného trvání pracovní neschopnosti, a to za podmínky, že pracovní neschopnost trvá alespoň tak dlouho, jak stanoví pojistné podmínky zvolené varianty připojištění. Pojistné plnění vyplácíme pouze za dobu, kdy pojištění trvá, po jeho skončení již neplníme, i kdyby pracovní neschopnost trvala. Pojistné plnění poskytneme nejvýše za 730 dní trvání pracovní neschopnosti.

Pojistná částka tohoto připojištění musí být úměrná výši příjmů pojištěného. Pokud při šetření pojistné události zjistíme, že pojistná částka přiměřená není, můžeme ji v souladu s pojistnými podmínkami snížit.

Pojištění se sjednává s čekací dobou 2 měsíce, resp. 10 měsíců pro pojistné události související s těhotenstvím a porodem.

Pojistné plnění nevyplatíme, pokud pojištěný v době pojistné události neměl příjmy ze zaměstnání, nebo samostatné výdělečné činnosti, nebo pokud pracovní neschopnost nastala z důvodu duševní choroby nebo změny psychického stavu (kromě vyjmenovaných diagnóz), léčení jakékoliv závislosti, v souvislosti s kosmetickými, plastickými nebo jinými obdobnými výkony, umělého oplodnění nebo léčení sterility, umělého přerušení těhotenství bez lékařské indikace a s tím souvisejících komplikací nebo obtíží souvisejících s těhotenstvím, pokud je nelze doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami (laboratorními, zobrazovacími apod.) jako nemoc a pokud si nevyžádaly hospitalizaci pojištěné po dobu alespoň 3 po sobě jdoucích dnů. Pojistnou událostí však není pracovní neschopnost, která je těhotné pojištěné vystavena jen z preventivních důvodů, například kvůli faktorům pracovního prostředí nebo z důvodu potřeby dohledu nad těhotenstvím.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ léčení úrazu

Připojištění pro případ léčení úrazu se sjednává pro případ, kdy v době trvání pojištění dojde k úrazu uvedenému v Oceňovací tabulce, nebo jemu podobnému, a k jeho léčení. Je možné ho sjednat jako pojištění pro případ léčení vážnějších úrazů, nebo ho rozšířit pojištěním léčení drobných úrazů.

Pojistné plnění má podobu denních dávek za dobu trvání nezbytného léčení úrazu, v maximální výši stanovené v Oceňovací tabulce.

Pojistné plnění vyplácíme pouze za dobu, kdy pojištění trvá, po jeho skončení již neplníme, i kdyby léčení úrazu trvalo a nebyla dosažena maximální doba dle Oceňovací tabulky.

Pojistná částka tohoto připojištění musí být úměrná výši příjmů pojištěného. Pokud při šetření pojistné události zjistíme, že pojistná částka přiměřená není, můžeme ji v souladu s pojistnými podmínkami snížit.

Pojistné plnění neposkytneme za výhřez meziobratlové ploténky ani jiné onemocnění páteře, pokud nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle, nebo pokud úraz nebo jeho následek souvisel s poškozením patologicky změněných kostí, svalů, šlach, vazů nebo pouzder kloubů, i když se do okamžiku úrazu příznaky neprojevily, nebo pokud úraz vedl ke vzniku nebo zhoršení kýly či vzniku nebo zhoršení neinfekčních zánětů kloubů, šlach, šlachových pochev, svalových úponů nebo tíhových váčků.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ hospitalizace

Připojištění pro případ hospitalizace se sjednává pro případ, kdy v době trvání pojištění dojde k hospitalizaci pojištěného v důsledku úrazu nebo nemoci, a to na území České republiky, nebo za určitých okolností, daných akutností stavu pojištěného, také jinde na území EU, EHP nebo Švýcarska.

Pojistné plnění má podobu denních dávek za dobu trvání hospitalizace, pokud trvá alespoň jeden den nebo déle než tři dny, a to ve výši pojistné částky nebo jejího násobku (podle délky trvání hospitalizace), za každou půlnoc, kterou pojištěný v nemocnici stráví. Pojistné plnění vyplácíme pouze za dobu, kdy pojištění trvá, po jeho skončení již neplníme, i kdyby hospitalizace trvala. Pojistné plnění poskytneme nejvýše za 730 dní hospitalizace z jedné pojistné události, nebo z více souvisejících událostí.

Pojistné plnění nevyplatíme, pokud hospitalizace nastala z důvodu duševní choroby nebo změny psychického stavu (kromě vyjmenovaných diagnóz), léčení jakékoliv závislosti, v souvislosti s kosmetickými, plastickými nebo jinými obdobnými výkony, umělého oplodnění nebo léčení sterility, umělého přerušení těhotenství bez lékařské indikace a s tím souvisejících komplikací nebo z důvodu potřeby poskytnutí jakékoliv ošetřovatelské nebo paliativní péče pojištěnému, například v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo hospicích.

Zjistit více informací

Připojištění pro případ smrti nebo invalidity nebo závažného onemocnění a pojištění dvojice osob

Tato připojištění mají charakter příslušných výše uvedených připojištění a sjednávají se jako pojištění prvního rizika. To znamená, že pojistné plnění vyplatíme v případě první pojistné události, která z příčiny některého z pojištěných pojistných nebezpečí nastane. První pojistnou událostí pak takové připojištění zanikne.

Zjistit více informací