FAQ Nejčastější otázky

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky, které nám kladete. Pokud odpověď na svou otázku nenajdete, zavolejte nám na +420 530 519 519 nebo napište email na info@youplus.cz.

Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud nás potřebujete kontaktovat, můžete k tomu využít některý z níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní adresa: YOUPLUS, Vlněna Office Center, Přízova 5, 602 00, Brno

E-mail: info@youplus.cz

Telefon: +420 530 519 519 (provozní doba linky je od 8 do 16 hodin v pracovní dny)

Web: www.youplus.cz

Kontaktní formulář: www.youplus.cz/pro-klienty/ptejte-se-online/

Jak s námi můžete pojistnou smlouvu uzavřít?

Pojistnou smlouvu s námi můžete uzavřít výhradně u našich vybraných pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří vám také pomohou s jejím správným nastavením a poskytnou vám potřebná vysvětlení.

Pojistná smlouva se uzavírá prostřednictvím formuláře nazvaného „Návrh pojistné smlouvy“, který obsahuje informace o vás jako pojistníkovi, o pojištěných osobách, sjednávaném rozsahu pojistné ochrany a o pojistném.

Jeho součástí jsou také naše písemné dotazy, které jsme vám a pojištěným osobám při sjednávání pojistné smlouvy položili, a vaše odpovědi na ně.

Návrh na uzavření pojistné smlouvy vám podáváme my jako pojistitel. Návrh musíte přijmout a přijatý návrh nám doručit ve lhůtě, která je uvedena přímo na návrhu pojistné smlouvy. Pokud s vámi pojistnou smlouvu uzavíráme v listinné podobě, musí nám být v uvedené lhůtě vámi přijatý návrh na její uzavření doručen na naši kontaktní adresu. Pokud smlouvu uzavíráte elektronicky, je nám návrh odeslán a doručen, jakmile je podepsán vámi a zároveň i všemi pojištěnými osobami.

Protože zákon k platnosti pojistné smlouvy vyžaduje, abyste měl na pojištění takzvaný pojistný zájem, je nezbytné, aby váš vztah ke všem pojištěným osobám tento zájem na trvání jejich života nebo na jejich zdraví skutečně osvědčoval.

Doručením přijatého návrhu k nám vzniká pojistná smlouva. Datum uzavření pojistné smlouvy vám potvrdíme v pojistce.

Kdy pojištění vzniká a na jak dlouho se sjednává?

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však v den, kdy nám byl doručen vámi přijatý návrh pojistné smlouvy. Počátek pojištění vám potvrdíme v pojistce.

Pojistná smlouva a pojištění hlavního tarifu, jehož sjednání je povinné, se sjednává na pojistnou dobu nejméně 10 let a nejvýše do 80 let věku hlavního pojištěného. Připojištění se uzavírají na minimální dobu 5 let a nejvýše do konce pojistné doby hlavního pojištění. Pokud je pro jednotlivé připojištění stanoven výstupní věk, zaniká připojištění nejpozději dosažením výstupního věku pojištěným. Se zánikem hlavního pojištění zanikají i všechna připojištění sjednaná pojistnou smlouvou. Pojistná doba, na kterou se pojištění a připojištění uzavírají, je u každého jednotlivě uvedena v návrhu na uzavření pojistné smlouvy.

Co je pojistné?

Pojistné, které nám budete pravidelně platit, je cenou za poskytnuté pojistné krytí. Za všechna sjednaná pojištění nám budete pojistné platit vždy jednou částkou, která bude odpovídat součtu pojistného za všechna pojištění sjednaná vaší pojistnou smlouvou. Výši běžného pojistného, tedy pojistného, které nám budete pravidelně platit za každé pojistné období, si s vámi dohodneme v pojistné smlouvě.

Pojistné nám budete platit po celou dobu trvání pojištění. Pokud pojištění zanikne v důsledku pojistné události, máme nárok na běžné pojistné do konce pojistného období, ve kterém pojistná událost nastala.

Kdy se hradí pojistné?

Pojistné se hradí na náš účet č. 1387540638/2700, vedený u Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Variabilním symbolem je vždy číslo smlouvy.

Běžné pojistné je splatné vždy prvním dnem pojistného období. Pokud první pojistné neuhradíte do dvou měsíců od počátku pojištění, případně pokud probíhá hodnocení pojistných rizik, tak do dvou týdnů od jeho skončení, budeme se domnívat, že o pojištění nemáte zájem, a to proto zanikne od počátku. Pokud se spolu dohodneme na změně pojistné smlouvy, můžeme si dohodnout i jinou lhůtu k úhradě prvního pojistného.

Můžeme výši pojistného změnit?

Za určitých podmínek můžeme pojistné, které jsme si s vámi sjednali, změnit. Podmínky, za kterých tak můžeme učinit, naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách v části „Kdy můžeme pojistnou smlouvu změnit sami?“.

Jaké další částky po vás v souvislosti s vaší pojistnou smlouvou můžeme požadovat?

Některé úkony, které budeme na vaši žádost provádět, nebo některé náklady, které nám vzniknou, můžeme požadovat uhradit. Jejich výši vždy stanoví aktuální Sazebník poplatků, který naleznete na našem webu. Tento Sazebník se může v průběhu trvání pojištění doplňovat a měnit.

Pokud byla spolu s pojištěním sjednána i jiná služba, například asistenční, můžeme po vás požadovat i její úhradu, pokud jsme se na tom s vámi dohodli.

Jaká pojistná nebezpečí naše pojištění kryje?

Pojistným nebezpečím je příčina pojistné události, na kterou se pojištění vztahuje. Některé naše pojištění kryjí pojistné události, které vznikly z jakékoliv příčiny, například pojištění pro případ smrti, většina pojištění však kryje pouze pojistné události, které nastaly v důsledku úrazu nebo nemoci, které jsme pro tento účel v pojistných podmínkách definovali.

Úrazem je pro nás pouze neočekávané a náhlé působení zevních sil a vlivů, nebo také vlastní síly pojištěného, které je nezávislé na jeho vůli a kterým je pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt. Úrazem jsou i následky úrazu, které vznikly jeho léčením, nebo výlučně v jeho důsledku, s výjimkou duševních chorob nebo změn psychického stavu. Za úraz však nepovažujeme již existující nemoc, která se zhoršila nebo poprvé projevila v důsledku úrazu.

Nemocí potom rozumíme takový stav pojištěného, který objektivně, bez ohledu na subjektivní pocit pojištěného, přesahuje normální zdravý tělesný nebo duševní nález nebo normální zdravé tělesné funkce. Abychom zdravotní obtíže pojištěného považovali za nemoc, musí je být možné zjistit a doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami a musí zároveň vyžadovat lékařské ošetření. Pokud níže popisujeme pojistnou ochranu a uvádíme jako pojistné nebezpečí úraz nebo nemoc, myslíme tím jen takové úrazy a nemoci, které naplňují výše uvedenou definici.

Jaká pojištění a připojištění si s námi můžete sjednat?

Co potřebujete vědět o škodní události?

Co musíte vědět o pojistném plnění?

Komu poskytujeme pojistné plnění v případě pojistné události? Pojistné plnění poskytneme oprávněné osobě ve výši a způsobem dle pojistné smlouvy.

Oprávněnou osobou je zpravidla pojištěný, pokud pojistné podmínky neurčí jinak.

V případě pojištění pro případ smrti je oprávněnou osobou obmyšlený, kterého můžete, ale nemusíte, v pojistné smlouvě určit. Obmyšleného můžete určit buď jménem, příjmením a datem narození, nebo jeho osobním vztahem k pojištěné osobě. Takovým vztahem ale může být jen vztah, který nám v době pojistné události umožní takovou osobu jednoznačně určit, tedy například manželka, otec, syn nebo děti. Obmyšlených osob můžete určit i více, pokud neurčíte zároveň jejich podíl na plnění, rozdělíme mezi ně plnění rovným dílem. Určení obmyšlené osoby je vždy odvolatelné a obmyšlené osoby můžete po dobu trvání pojištění měnit. Pokud však nejste pojištěnou osobou, můžete obmyšlené osoby určovat, měnit nebo měnit jejich podíl na plnění jen se souhlasem pojištěného. Pokud není obmyšlená osoba určena, vyplatí se pojistné plnění manželovi pojištěného a není-li ho, pak jeho dětem. Pokud nemá pojištěný děti, vyplatí se plnění jeho rodičům a není-li jich, pak jeho dědicům.

Jak poskytujeme pojistné plnění?
Pojistné plnění můžeme oprávněné osobě poskytnout jednorázově, nebo i opakovaně, v závislosti na tom, jaké pojištění bylo sjednáno.

Výše pojistného plnění se určí v závislosti na sjednané pojistné částce způsobem, který podrobně popisují pojistné podmínky. Pokud není určeno jinak, je pojistná částka konstantní, tedy pevně stanovená a stejná po celou dobu trvání pojištění, nebo pokud ji po dohodě s námi nezměníte. Některá připojištění umožňují sjednat si pojistnou částku také jako anuitně klesající, která se každý měsíc snižuje o určitou část, podobně jako třeba nesplacená část vaší hypotéky. Pojistnou částku některých připojištění můžete sjednat také jako lineárně klesající, která se pak každý rok snižuje o stejnou část.

Pokud se výše pojistného plnění určuje podle našich Oceňovacích tabulek, je pro výpočet plnění rozhodná tabulka, která byla platná v době, kdy bylo jednotlivé připojištění sjednáno. Pojistné podmínky příslušného připojištění popisují způsob, jakým se pomocí Oceňovacích tabulek stanoví konkrétní výše pojistného plnění. Pojistné plnění je splatné v České republice a v české měně, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak.

Z jakých důvodů pojištění zaniká?

Pojistná smlouva a pojištění mohou zaniknout z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně nebo v pojistných podmínkách, tedy zejména pokud se na tom společně dohodneme, pokud dáte vy nebo my výpověď nebo pokud vy nebo my odstoupíme od pojistné smlouvy. Pojištění zanikne také uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, úmrtím pojištěného, případně i úmrtím pojistníka nebo zánikem pojistného zájmu.

Pojištění může zaniknout i tehdy, pokud neuhradíte pojistné ani ve lhůtě, kterou vám k tomu určíme, nebo pokud odmítneme vyplatit pojistné plnění.

Některá pojištění mohou zaniknout i pojistnou událostí, takovouto informaci se dočtete v pojistných podmínkách příslušného tarifu.

Způsoby zániku vám podrobně popisujeme ve Všeobecných pojistných podmínkách, zejména v jejich článku 16.

Co se stane, když neuhradíte první pojistné?
Pojištění zaniká od počátku tehdy, pokud neuhradíte první pojistné ve lhůtě stanovené v pojistných podmínkách. Nezapomeňte proto, prosím, první pojistné uhradit včas!

Kdy můžete odstoupit od pojistné smlouvy?
Od pojistné smlouvy máte právo odstoupit do dvou měsíců ode dne, kdy zjistíte, že došlo k porušení naší povinnosti při sjednávání pojištění odpovědět vám úplně a pravdivě na vaše písemné dotazy, nebo povinnosti upozornit vás na nesoulad mezi vašimi požadavky a nabízeným pojištěním, pokud jsme si jich museli být vědomi.

Odstoupit od pojistné smlouvy můžete také ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy jsme spolu pojistnou smlouvu životního pojištění uzavřeli. Pro odstoupení od smlouvy nemusíte mít žádný důvod, můžete odstoupit z jakéhokoliv důvodu a nemusíte nám důvod ani sdělit.

V uvedených lhůtách je potřeba, aby nám bylo vaše odstoupení doručeno. Odstoupení od smlouvy nám musíte zaslat písemně, a to na naši kontaktní adresu. K odstoupení bez udání důvodu můžete využít i formulář, který je k dispozici na našich webových stránkách www.youplus.cz v sekci Dokumenty.

Odstoupením od pojistné smlouvy zanikne tato smlouva od počátku a vzájemně si vrátíme, co jsme si na základě uzavřené pojistné smlouvy již plnili. My vám tedy vrátíme pojistné, odečteme od něj ale to, co jsme již z pojištění vyplatili jako pojistné plnění. Pokud pojistné plnění přesahuje vámi zaplacené pojistné, vyžádáme si tento přeplatek zpět. Pokud odstupujete od pojistné smlouvy, mějte prosím tuto skutečnost na paměti.

Jaké tedy máte povinnosti a co se stane při jejich porušení?

Pokud vy, pojištěný, oprávněná nebo obmyšlená osoba porušíte své povinnosti, můžeme vám vypovědět pojistnou smlouvu, odstoupit od ní, odmítnout pojistné plnění, nebo může pojištění zaniknout. Z toho důvodu je důležité, aby všichni účastníci své povinnosti znali a dodržovali.

Vaší povinností, a podle okolností i povinností pojištěné nebo oprávněné osoby, je zejména:

  • seznámit pojištěné a oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jak budeme zpracovávat jejich osobní údaje;
  • před sjednáním pojištění pravdivě a úplně zodpovědět naše písemné dotazy, které jsou obsažené v návrhu pojistné smlouvy a našich dotaznících. Protože tyto odpovědi jsou naprosto zásadní pro naše rozhodnutí, zda přijmeme pojištěné osoby do pojištění a za jakých podmínek, má nepravdivé nebo neúplné zodpovězení těchto otázek za následek, že můžeme od vaší pojistné smlouvy odstoupit nebo odmítnout vyplatit pojistné plnění;
  • platit řádně a včas sjednané pojistné. Pokud nám pojistné neuhradíte řádně a včas, k jeho úhradě vás písemně vyzveme a stanovíme vám dodatečnou lhůtu k jeho zaplacení. Pokud pojistné neuhradíte ani v této lhůtě, která nebude kratší než měsíc, pojištění zaniká. Tento následek vám v naší výzvě určitě připomeneme;
  • pokud dojde ke změně vašich osobních nebo kontaktních údajů, nebo jiné důležité změně, takovou změnu nám oznámit. Pokud to neučiníte, může se stát, že vám bez naší viny nebudeme schopni doručit důležité dokumenty a informace, nebo vás nedokážeme kontaktovat. Pokud by vám tím vznikla nějaká újma, neponeseme za ni odpovědnost;
  • pokud nastane škodná událost, bez zbytečného odkladu nám to oznámit a podat nám pravdivá vysvětlení o jejím vzniku a rozsahu. Pokud tak neučiníte, můžeme pojistné plnění nevyplatit;
  • pokud si je od některého účastníka pojištění vyžádáme, poskytnout nám potřebné informace, dokumenty nebo jinou součinnost, která bude při šetření pojistné události třeba. Pokud nám taková součinnost poskytnutá nebude, nebudeme moci skončit naše šetření a poskytnout pojistné plnění.

Kam se můžete obrátit, pokud nebudete spokojeni?

Vždy se budeme snažit, aby k tomu nebyl důvod, může se však přesto stát, že s našimi službami nebo se službami našich zprostředkovatelů vy nebo jiný účastník pojištění nebudete spokojeni. V takovém případě máte vždy možnost obrátit se:

  • přímo na nás, a to e-mailem, písemně nebo telefonicky na našich kontaktních údajích. Stížnost na činnost pojišťovacího zprostředkovatele můžete podat i způsobem, který vám sdělí přímo pojišťovací zprostředkovatel;
  • na orgán dohledu nad naší činností, tedy na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, a to písemně nebo prostřednictvím webových stránek www.cnb.cz.

Pokud jste spotřebitelem, pak se pro mimosoudní řešení sporů z životního pojištění můžete obrátit na finančního arbitra. Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem můžete podat písemně, v elektronické podobě opatřený zaručeným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, osobně, případně i ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra, nebo prostřednictvím webu www.finarbitr.cz.

V případech sporů z neživotního (např. úrazového) pojištění je příslušným orgánem mimosoudního řešení sporu Česká obchodní inspekce. Pro podání návrhu můžete využít formulář na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. K řešení sporu z pojistné smlouvy jsou vždy příslušné též obecné soudy České republiky.