Fúze společnosti YOUPLUS

 

Vážení klienti,

rádi bychom Vás informovali, že pojišťovna Youplus Insurance International AG, se sídlem FL-9495 Triesen, Austrasse 14, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.014.769-5, jednající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu právnické osoby označeného Youplus Insurance International AG, pobočka pro Českou republiku, se sídlem nám. I. P. Pavlova 1789/2, 120 00 Praha 2, IČO: 07812299, zapsaného v obchodním rejstříku vedením u Městského soudu v Praze pod sp. zn A 79060 se ke dni 29. 12. 2021 slučuje s jinou společností z finanční skupiny Swiss InsurEvolution Partners, a to nástupnickou pojišťovnou YOUPLUS Assurance AG.

Dne 29. 12. 2021 se tak se souhlasem dohledových orgánů v České republice i v Lichtenštejnsku stává pojišťovna YOUPLUS Assurance AG novým pojistitelem pojistných smluv uzavřených s pojišťovnou Youplus Insurance International AG v České republice, stejně jako pojistných smluv, které tato pojišťovna v minulosti nabyla od pojišťovny Basler Sachversicherungs AG.

Plánovaná fúze našich společností je významným krokem v naší cestě za ještě lepším servisem a co možná nejvyšší mírou digitalizace. Vážíme si klientů, jako jste Vy, a chceme Vám poskytovat ty nejlepší služby. V souladu s naší vizí, kterou prosazujeme od začátku našeho působení na českém trhu, plánujeme i nadále podporovat zcela bezpapírovou komunikaci a tím snižovat administrativní zátěž pro naše klienty a současně šetřit životní prostředí. Zjednodušení struktury společnosti nám umožní být ještě silnější a stabilnější pro nabídku odpovídajících služeb pro digitální dobu.

Na této stránce naleznete veškeré informace, které můžete v souvislosti s touto změnou potřebovat. Pokud nenaleznete odpovědi na své otázky na následujících řádcích, můžete se na nás obrátit také na emailové adrese info@youplus.cz.

Shlédněte video k fúzi

 

Kdo je novým pojistitelem?

Novým pojistitelem je lichtenštejnská pojišťovna YOUPLUS Assurance AG, se sídlem Austrasse 14, FL-9495 Triesen, Lichtenštejnské knížectví, zapsaná v obchodním rejstříku Lichtenštejnského knížectví pod číslem FL-0002.038.147-0 a vykonávající svou činnost v České republice prostřednictvím svého odštěpného závodu YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, IČ: 13991418, se sídlem Přízova 526/5, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaného v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 26894.

Obě pojišťovny YOUPLUS jsou součástí stejné finanční skupiny a důvodem fúze je výhradně zjednodušení organizační struktury společnosti, její efektivnější správa a administrativní úspora.

Dohled nad činností pojistitele i nadále vykonává Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Landstrasse 109, 9494 Vaduz, Lichtenštejnsko.

Jakých pojistných smluv se převod pojistného kmene týká?

Převod pojistného kmene se týká všech pojistných smluv, uzavřených přímo pojišťovnou Youplus Insurance International AG, nebo na tuto pojišťovnu převedených od pojišťovny Basler Sachversicherungs – Aktiengesellschaft (dříve DEUTSCHER RING Sachversicherungs – AG), a to jak ukončených, tak i neukončených. Všechny tyto pojistné smlouvy a práva a povinnosti s nimi související přecházejí na nástupnickou pojišťovnu dne 29. 12. 2021. Převod se týká i všech práv a povinností plynoucí z pojistných smluv, které již zanikly.

Co se stane s mou pojistnou smlouvou?

Vaše pojistná smlouva, kterou máte uzavřenou s pojišťovnou Youplus Insurance International AG zůstává v platnosti a není třeba, abyste v souvislosti s převodem činili jakékoliv kroky.

Od 29. 12. 2021 jsou všechna práva a povinnost z ní plynoucí převedena na pojišťovnu YOUPLUS Assurance AG a ta se tak stala Vaším novým pojistitelem. Pojistné krytí bude nadále poskytováno v takovém rozsahu, v jakém bylo dojednáno ve Vaší smlouvě a zůstávají zachovány i všechny ostatní vlastnosti vaší pojistné smlouvy.

Změní se cena pojištění?

Výše pojistného, platební údaje, termín splatnosti i způsob platby pojistného zůstávají beze změn.

Co se stane s nároky z pojištění?

Máte-li nevyřízené nároky z pojištění, včetně pojistných událostí, které jste ještě neoznámili, pak je můžete nárokovat u YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku. Ta zajistí také vyřízení již uplatněných nároků a nahlášených pojistných událostí, odpověď na nevyřízené stížnosti, vyřízení neukončených soudních nebo jiných sporů plynoucích z pojistných smluv, které jsou předmětem převodu a všech ostatních záležitostí.

Mohu svou smlouvu vypovědět?

Pokud máte aktivní pojistnou smlouvu a pokud z jakéhokoliv důvodu s převodem Vaší smlouvy nesouhlasíte, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět. Učinit tak můžete do jednoho měsíce ode dne, kdy Vám bylo doručeno naše písemné oznámení o fúzi, a to s výpovědní dobou 8 dní. Výpověď je třeba podat písemně a v uvedené lhůtě ji doručit na níže uvedenou kontaktní adresu společnosti.

Jak mohu nového pojistitele kontaktovat?

Kontaktní údaje pojišťovny se nemění. Pojišťovnu YOUPLUS Životní pojišťovna, pobočka pro Českou republiku, tak můžete ve všech záležitostech týkajících se Vašeho pojištění kontaktovat na stávajících kontaktních údajích uvedených na těchto webových stránkách.

Jak si mohu stěžovat?

Více informací o stížnostech můžete nalézt na těchto stránkách v sekci O YOUPLUS > Stížnosti.

Co se stane s mými osobními údaji?

Vzhledem k převodu pojistného kmene došlo i ke změně správce Vašich osobních údajů, kterým je ode dne převodu pojišťovna YOUPLUS Assurance AG. Pro informace týkající se zpracování osobních údajů navštivte sekci O YOUPLUS > YOUPLUS a osobní údaje.

Co když mám další otázky?

Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte se na nás obrátit, ať už telefonicky na naší kontaktní lince nebo prostřednictvím emailu info@youplus.cz, rádi Vám pomůžeme.

Děkujeme Vám za důvěru,

Vaše YOUPLUS